محورهای کنفرانس

 

 

استارت آپ های آموزشی

 

نظریه و عمل برنامه درسی در هزاره سوم

 

تلفیق فناوری و برنامه درسی

 

تغییرات فکری و مبانی فلسفی برنامه درسی

 

تحولات در محتوا و کتابهای درسی

 

رهبری برنامه درسی در جهان پساکرونا

 

مطالعات بین المللی برنامه درسی

 

جامعه شناسی کلاس درس و تحولات برنامه درسی

 

 تدریس آنلاین و تحولات مدیریت مدرسه و کلاس درس

 

تحولات مربوط به تحقیقات آموزشی و درسی

 

تحولات سبک‌های یاددهی و یادگیری در هزاره سوم

 

برنامه درسی آموزش عالی

 

روانشناسی و مطالعات برنامه درسی

 

شیوه های یاددهی-یادگیری نوین

 

آموزش الكترونيكی

 

آموزش مجازی

 

آموزش ترکیبی

 

 سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی