اعضاي كميته علمي

لیست کمیته علمی اولین همایش ملی مطالعات برنامه‌درسی در هزاره سوم:

 

آزیتا سلاجقه استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

آمینه محبی امین استادیار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

آناهیتا بحرینی استادیار دانشگاه آزاد کرمان

احمد هاشمی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

استفان ساموئل دانشیار دانشگاه um مالزی

اصغر سلطانی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

افسانه مرزیه استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

اکبر جدیدی استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

امان آله سلطانی استادیار دانشگاه آزاد کرمان

امیرحسین کیذوری استادیار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

بدرالسادات دانشمند استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

بهروز مهرام دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

بهمن زندی استاد دانشگاه پیام نور تهران

بهمن سعیدی‌پور دانشیار دانشگاه پیام‌نور کرمانشاه

پروین سالاری استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان

پریسا زارع استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

حسن مظاهری مشاور پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

حسن ملکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

حسین جعفری ثانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

حسین چهارباشلو رئیس کمیسیون پژوهش مطالعات برنامه‌درسی ایران

حسین شکوهی فرد استادیار دانشگاه بیرجند

حسین کارشکی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

حسین مطهری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

حمدالله منظری توکلی استادیار دانشگاه آزاد کرمان

حمیدرضا دعاگویی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

حمیده پاک‌مهر عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام‌رضا

داوود معصومی استادیار دانشگاه گوله (gavle) سوئد

رحمت اله مرزوقی استاد دانشگاه شیراز

رضا صابری استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان

رضا میرزایی‌راد استادیار دانشگاه ازاد اسلامی انار

زهرا زبن الدینی استادیار دانشگاه آزاد کرمان

زهرا قنبری زرندی استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

زهرا نیک نام استادیار دانشگاه خوارزمی

سارا شهیدی رئیس دبیرخانه انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران

سعید صفایی مقدم عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه‌درسی ایران

سعیده خجسته استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

سمیه رجب زاده مدیریت امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سید حمیدرضا علوی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

سیمین بازرگان مدرس دانشگاه خوارزمی

صمد ایزدی استاد دانشگاه مازندران

طاهر محبوبی دانشیار دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی

طاهره اسلامی نژاد استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

طیبه تجری استادیار دانشگاه فرهنگیان گرگان

عباس توان استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

عباسعلی رستمی استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

علی‌اکبر عجم استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز گناباد

علی جباری ظهیرابادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

علی حسین زاده آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

علیرضا بادله استادیار دانشگاه فرهنگیان گرگان

علیرضا صادقی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

علیرضا کیامنش استاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران

علیرضا منظری توکلی استادیار دانشگاه آزاد کرمان

عیسی ابراهیم زاده دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

فاطمه مهرابی فر هیات علمی دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

فرزانه فرزادنیا مدیرعامل موسسه آموزشی اماج فرا توسعه نگر

فروغ بختیاری استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

فرهاد فتحی دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

فریبا درتاج استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

قدسی احقر دانشیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، رئیس پژوهشکده خانواده و مدرسه

کورش فتحی واجارگاه استاد دانشگاه شهید بهشتی

لیلی مصلی نژاد دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم

مانوش مهرابی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مجتبی پور کریمی استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان

محمود امانی طهرانی مشاور رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

محمد احمدی ده قطب‌الدینی استادیار دانشگاه ازاد انار

محمد اکبری استادیار دانشگاه بیرجند

محمد جمال‌الدینی استادیار دانشگاه ازاد اسلامی هرمزگان

محمد جوادی پور دانشیار دانشگاه تهران

محمدجواد عطاران دانشیار دانشگاه خوارزمی

محمدجواد لیاقت‌دار استاد دانشگاه اصفهان

محمدحسن صیف دانشیار دانشگاه پیام نور فارس

محمدرضا امام جمعه دانشیار دانشگاه شهید رجایی تهران

محمدرضا سرمدی استاد سازمان مرکزی دانشگاه پیام‌نور

مراد یاری دهنوی استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرجان معصومی‌فرد استادیار دانشگاه پیام‌نور تهران

مرضیه دهقانی دانشیار دانشگاه تهران

مریم اکبرزاده هیات علمی دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

مریم بستان پیرا هیات علمی دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

مصطفی قادری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

معصومه صمدی دانشیار پژوهشکده تعلیم و تربیت- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

مهران فرج‌اللهی استاد دانشگاه پیام‌نور تهران

مهرانگيز علی نژاد استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

میترا کامیابی استادیار دانشگاه آزاد کرمان

نازیلا خطیب زنجانی دانشیار دانشگاه پیام‌نور تهران

ناهید ظریف صناعی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نجمه حاجی پور استادیار دانشگاه آزاد کرمان

نسیم سعید استادیار دانشگاه پیام‌نور مرکز کرمان

نعمت اله موسی‌پور استاد دانشگاه فرهنگیان تهران

وحید منظری توکلی استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمان

ویدا اندیشمند استادیار دانشگاه آزاد کرمان