صدور گواهی برای نویسندگان یک مقاله
1399/09/11

برای درج اسامی همه نویسندگان مقاله در گواهی باید از قبل اسامی همه نویسندگان در سایت اضافه شده باشد، که نحوه اضافه کردن آنها در آدرس ذیل توضیح داده شده است:

https://ccsa.ir/fa/page-2