نحوه دریافت گواهی مقاله
1399/09/12

 

 

 

گواهی مقالات پس از ورود به پنل کاربری از قسمت ویرایش و وضعیت داوری مقالات قابل دانلود میباشد.

 

گواهی مقالات فقط برای پژوهشگرانی که مقاله ایشان به تائید نهایی داوران رسیده باشد و همچنین وجه آن هم پرداخت شده باشد قابل دانلود است.

نحوه ورود به قسمت دریافت گواهی مطابق شکلهای زیر:

 

0